Home Statut Przedszkola


Wiadomość
 • Dyrektywa e-Privacy

  Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Korzystając z naszej strony, użytkownik zgadza się, że możemy umieścić te typy plików cookie na Twoim urządzeniu.

  Dokumenty Dyrektywy e-Privacy

Statut Przedszkola
statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Monika   
czwartek, 04 października 2012 09:28

STATUT   PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO

NR 65

W SZCZECINIE

STATUT   PRZEDSZKOLA   PUBLICZNEGO NR 65

W  SZCZECINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne Nr 65
 2. Przedszkole Publiczne Nr 65 zwane dalej „ przedszkolem” jest  jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Szczecin działającą  jako jednostka budżetowa.

 3. Siedziba przedszkola znajduje się w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto  Gmina Szczecin
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole używa pieczęci o treści:

Przedszkole Publiczne Nr 65

71- 622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34

tel. 091 4227796: fax 091 3112304

NIP 8513025481, REGON 320383631

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr VII/234/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.( akt założycielski)
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
  Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy;

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,             poz.1591 z późn. zm.)

 1. Ustawy z dnia 16 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2006r.  Nr 97,poz.674 z późn.zm.)

 1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 1. Konwencji Praw Dziecka

 1. Niniejszego statutu.

Rozdział II

Organizacja przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną. Termin przerwy wakacyjnej ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Informacja o przerwie wakacyjnej ogłaszana jest w styczniu.

 1. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin.

 1. Zmiana organizacji pracy Przedszkola dopuszczalna jest w okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, i może polegać na:

a)zmniejszeniu liczby oddziałów w przypadku co najmniej 50 % absencji dzieci                w oddziale,

b)                  zmniejszeniu czasu pracy oddziałów w uzgodnieniu z rodzicami, nie mniej jednak niż do 5 godzin dziennie.

 1. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych corocznie arkuszem organizacyjnym, zgodnie z potrzebami rodziców

5. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych w dni wolne od zajęć- soboty, podczas których opiekę nad dziećmi sprawują rodzice.

§ 4

1.  Przedszkole jest jednostką budżetową  Miasta Gminy Szczecin , której działalność finansowana jest przez:

a)       Miasto  Gminę  Szczecin

b)       rodziców w formie opłat za godziny zadeklarowane  według umowy cywilno- prawnej o świadczenie usług w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Gminę Szczecin

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji
 2. Za pozostałe usługi świadczone przez Przedszkole rodzice lub opiekunowie dzieci, objętych opieką Przedszkola wnoszą stałe opłaty miesięczne, obejmujące w szczególności koszty wyżywienia dziecka.

2a) W celu poszerzania oferty edukacyjnej Przedszkola po rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań rodziców i dzieci, placówka może użyczać lub wynajmować pomieszczenia do   

realizacji zajęć dodatkowych podmiotom zewnętrznym.

2b) Każdorazowo odpłatność za te zajęcia regulowana jest umowami cywilno-prawnymi zawieranymi p0oprzez podmioty wymienione w punkcie 2a z rodzicami dzieci.

2c)  Zajęcia, o których mowa w punkcie 2a organizowane są po zakończeniu zajęć edukacyjnych oddziału/przedszkola.

3. Wysokość opłaty za świadczone usługi ustala Rada Miasta w Szczecinie. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za Przedszkole regulują uchwały Rady Miasta w  

Szczecinie. Rodzice lub opiekunowie wnoszą stałe miesięczne opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu, z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat

nalicza się odsetki ustawowe.  

4.  Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługują zwroty zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin i umową cywilno-

prawną o świadczenie usług w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin.

 1. Odpłatności dokonują rodzice w kasie przedszkola lub na konto bankowe, wskazane przez przedszkole

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

 1. Pracownicy przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków
  w Przedszkolu za pełną odpłatnością dziennej stawki żywieniowej.

 1. Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcącego nauczycieli.

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

§ 6

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony
  z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole jest pięciooddziałowe.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

 1. Na potrzeby organizacyjne, dopuszcza się tworzenie tzw. grup międzyoddziałowych w których realizowane będą indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci

 1. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza odbywa się na podstawie programu wychowania w Przedszkolu uchwalonego  przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez MEN, albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli Przedszkola  w ramach działalności innowacyjnej .

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora  zgodnie z harmonogramem  dotyczącym opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek zgodnie z terminem ustalonym co roku przez organ prowadzący.

5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną
zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych,

c)      ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zasady         organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

7. Planuje się również bezpłatne, finansowane przez Gminę Miasto Szczecin  zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci.

8. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć
w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język  obcy itp.).

9. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna  uwzględniają    w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od możliwości lokalowych placówki oraz od wyboru rodziców.

10.  Organizowane w przedszkolu zajęcia dodatkowe w całości finansowane są przez rodziców, zgodnie z zasadami określonymi regulaminem organizacji zajęć dodatkowych

11. Rodzice zobligowani są do systematycznego regulowania należnych odpłatności w sposób i w terminie podanym przez dyrektora przedszkola na początku każdego roku szkolnego.

12. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady   Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy  i jest dostosowany do założeń organizacyjnych oraz  oczekiwań rodziców.

13. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej w przedszkolu

14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu roku.

15. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości    organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

§ 7

 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest
  w programie koncepcji funkcjonowania placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. Czas zajęć prowadzonych w przedszkolu i bezpłatnych zajęć dodatkowych wynosi:

a)                 z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

b)                 z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 1. Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię maja zapewnioną opiekę.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa   i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 8

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest ,, Karta zgłoszenia dziecka’’ wypełniona drogą elektroniczną lub wypisana ręcznie na druku wydanym przez przedszkole i dostarczona przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do placówki. Termin rekrutacji podawany jest co roku  przez organ prowadzący

 1. Szczegółowe zasady przyjęcia dzieci do przedszkola reguluje organ prowadzący.

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w kolejności :

a)      Dzieci w wieku 6 lat realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przypadku gdy w przedszkolu prowadzony jest oddział zerowy

b) Dzieci 5 letnie

c)      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

d)   dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

e)   dzieci w rodzinach zastępczych

f)        dzieci już uczęszczające do Przedszkola

g)      rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola

dzieci obojga rodziców pracujących,

 1. W karcie o przyjęcie dziecka rodzice mają obowiązek poinformować o ewentualnych niedomaganiach zdrowotnych i problemach rozwojowych dziecka ( np. padaczka, autyzm , specjalna dieta, nadpobudliwość itp.)

6.  Przyjęć do przedszkola dokonuje komisja  rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( liczba złożonych wniosków przewyższająca liczbę miejsc w przedszkolu) może przyjąć dodatkowe kryteria.

7. W przypadku kiedy liczba dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie zgłoszonych i wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń.

8. W razie nie przyjęcia dziecka do przedszkola, rodzice mają możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej i złożenia podania o ponowne rozpatrzenie wniosku.

9. Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko w ciągu roku szkolnego na uwalniające się miejsca

10. Rodzice mogą wypisać dziecko z przedszkola na swój wniosek składając go do dyrektora przedszkola w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypisania dziecka z zastrzeżeniem punktu 10.

11. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie będą wypisywane z przedszkola w ostatnim miesiącu roku szkolnego ( czerwiec)

12. Zapisanie dziecka do przedszkola następuje ostatecznie poprzez podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów/ umowy cywilno- prawnej o świadczenie usług w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin.

13.  Rozwiązanie umowy o której mowa wyżej następuje w trybie w niej określonym

§ 9

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję
  o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
  w   przypadkach określonych :

a)   w umowie cywilno- prawnej

b) powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów)

rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka )

c)  Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury;

1)      indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych

2)      konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna

3)      konsultacja i terapia w specjalistycznych instytucjach

4)      rozmowy z dyrektorem

5)      rodzice w sytuacji określonej w pkt. e nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka

d)      Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt. d dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

1)      upomnienie ustne rodziców ( prawnych opiekunów)

2)      wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru

3)      wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności

4)      ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami

5)      zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych ( np. MOPR )

6)      podjęcie postanowienia w sprawie skreślenia z listy wychowanków

e) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie

f) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, drogą postanowienia, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania przedszkola

§ 10

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności rozporządzenia Ministra      Edukacji Narodowej w sprawie podstawowy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

1)   wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)   budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały  się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)   kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów

i porażek;

4)   rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

z dziećmi i dorosłymi;

5)   stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;

7)   budowaniu  dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

dla  innych;

8)   wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)   kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i

umiejętności,  które są ważne w edukacji szkolnej.

2.  W celu realizacji zadań wychowania przedszkolnego, Przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje    i kształci dzieci w następujących obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i

rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

1)      udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

2)      w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej

3)      organizowana opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeśli takie zostały zakwalifikowane do przedszkola

4. Zadania opiekuńcze przedszkola:

1)      sprawowanie opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola określają odrębne przepisy

2)      dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przedszkole służy pomocą w uzyskaniu pomocy finansowej w instytucjach do tego powołanych

§ 11

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 1. Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na podstawie programu wychowania w przedszkolu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną, obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programu własnego w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 1. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest
  w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w nauczycielskich planach pracy .

 1. W przedszkolu na wniosek rodziców i za dodatkową opłatą mogą być organizowane badania specjalistyczne.

§ 12

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem  i miesięcznym planem zajęć.

b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

c)  nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

d) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

e) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

f) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.

h) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

i) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień).

j) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny  odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

 1. Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym.

§ 13

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a)                  diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)                  rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)                  rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)                  organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)                  wspomaganie dziecka uzdolnionego,

f)                    podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających
z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli                w tym zakresie,

g)                  prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)                  wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)                    udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania,
do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności               w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j)                    wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)                  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
i nauczycieli.

 1. W Przedszkolu prowadzone są systematyczne diagnozy poziomu sprawności wychowanków:

a)  na wejściu w cykl edukacyjny

b)  permanentne diagnozy bieżące, rozwojowe,

c)  diagnozy dojrzałości pięciolatka.

 1. W przedszkolu tworzy się zespoły ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej zwane

,, Zespołem’’. Do zadań nauczycieli tworzących Zespół należy w szczególności:

a)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień

b)      określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania

c)      przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dziećmi

d)      opracowanie i wdrożenie planów działań wspierających dzieci mających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej

e)      podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców, nauczycieli

f)        wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

g)      współpracowanie z instytucjami wspierającymi i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 1. Zadanie, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z:

a)                  rodzicami,

b)                  nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c)                  poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne
  i nieodpłatne.

§ 14

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)      dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy, przy uwzględnieniu propozycji rodziców i opiekunów prawnych.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. Dla zachowania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele prowadzą w miarę możliwości swoje oddziały przez cały okres uczęszczania dziecka do  przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstąpienia od tej zasady np. na uzasadniony wniosek rodziców, Rady Rodziców i dyrektora Przedszkola.

 1. Kierunkiem działań i doskonalenia pracy nauczycielek są działania nowatorskie, zaakceptowane przez radę pedagogiczną oraz organ prowadzący przedszkole.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 15

 1. Organami przedszkola są:

a)      Dyrektor Przedszkola,

b)      Rada Pedagogiczna,

c)      Rada Rodziców.

 1. Organy Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 16

 1. 1. Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłaszanego  i przeprowadzanego przez organ prowadzący przedszkole lub w wyniku powierzenia na następną kadencję.

 1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je jednoosobowo na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 1. 4. Dyrektor przedszkola realizuje zadania określone ustawą,
  a w szczególności:

a)      kieruje bieżącą działalnością przedszkola,

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)      koordynuje opieką nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)      organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

e)      do 15 września każdego roku szkolnego powiadamia szkołę rejonową o spełnianiu rocznego obowiązku szkolnego dziecka objętego tym obowiązkiem.

f)        wydaje każdemu rodzicowi/ prawnemu opiekunowi dziecka spełniającego roczne przygotowanie przedszkolne pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia  nauki w szkole podstawowej w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego. Wzór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole określają odrębne przepisy.

g) wydaje rodzicom/ prawnym opiekunom/ zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

h) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

i) opracowuje roczny plan pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną

j) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

k)  przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

l)        przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach ich kompetencji stanowiących,

ł) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa                 i powiadamia o tym stosowne organy,

m) dysponuje środkami finansowymi przedszkola zgodnie odpowiedzialność planem finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

n)      planuje i jest odpowiedzialny za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

o)   organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

p) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi               i kontrolującymi,

q) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

r)   przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,

s) podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

t) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

u) stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju,

w) współdziała z organizacjami  związkowymi wskazanymi przez pracowników

z) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem.

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

a)                  zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami

przedszkola;

b)                  w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
  i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 1. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej i rodzicom.

 1. Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

 1. Dyrektor Przedszkola może powoływać zespoły  i komisje zadaniowe  do realizacji określonych zadań. W skład zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice. Zakres zadań i kompetencji zespołów lub komisji określa dyrektor przedszkola drogą zarządzenia.

 1. 10. Tryb wydawania zarządzeń przez dyrektora przedszkola:

a)      Dyrektor  przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom  bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.

b)      Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w  placówce.

c) Zarządzenia Dyrektora przedszkola  podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń

§  17

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski  wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

7. Rada Pedagogiczna otoczona jest z Urzędu ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy
w szczególności:

a)      przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia Radzie Rodziców,

b)      opracowanie rocznego planu pracy placówki,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych                   w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d)      uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

g)      przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowanych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie zestawów programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:

i)        projekt planu finansowego przedszkola,

j)        wnioski do dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

k)      organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowana organizacje pracy
w ciągu tygodnia,

l)        propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac              i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

10. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

11. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

12.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

14.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

15.Rada Pedagogiczna spośród siebie wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy

16. Rada Pedagogiczna wydaje pisemną opinię o pracy zawodowej dyrektora przedszkola

17. Wyznacza swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków rady.

18. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

19. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

20. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

21. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,
o którym mowa w  § 17 pkt. 5.

§ 18

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, która wspiera działalność statutową przedszkola.
 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola.

 1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas pierwszych  zebrań grupowych rodziców, po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

 1. Rada Rodziców wybierana  jest w tajnym głosowaniu przez rodziców dzieci poszczególnych oddziałów .

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej               z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności zaś:

a)                 bierze współudział w bieżącym planowaniu pracy przedszkola

b)                 wyraża opinie na temat zestawów programów wychowania przedszkolnego
i przedszkolnego zestawu podręczników

c)                  wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem,

d)                 uczestniczy w konsultacjach dotyczących zasad i wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 1. Rada Rodziców wyznacza jednego przedstawiciela do Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł
  i przeznaczać je na potrzeby Przedszkola. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 19

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania                                  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 1. Wszelkie spory między kolegialnymi organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory Dyrektora z kolegialnymi organami Przedszkola rozstrzyga Prezydent Miasta Szczecina.

 1. Każdy z organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji
  i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

a)                              gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania
i podejmowania   decyzji,

b)                              zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; odbywa się to na posiedzeniach Rad Pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, spotkaniach Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

§ 20

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Przypadki określone są w § 8, pkt 4 i pkt. 5, ponadto dziecko to powinno być samodzielne w zakresie samoobsługi.

 1. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 1. 4. Dziecko ma prawo do:

a)                 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej:
-korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu i środków    dydaktycznych,
- korzystania z dodatkowych zajęć prowadzonych w placówce,
- korzystania z posiłków, a ich ilość zależy od czasu pobytu dziecka w placówce w ciągu dnia.

b)                  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

c)  życzliwego i przedmiotowego traktowania w procesie wychowawczo       dydaktycznym:
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego za zgodą rodziców,
-rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów
-pomocy w przypadku wyrównania rozwoju psychofizycznego.

d)  Przedszkole respektuje prawa dziecka do:
-
akceptacji takim, jakim jest,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz",
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
i dotkliwymi  zdarzeniami,
- aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,
- komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
- spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
- badania i eksperymentowania,
- różnorodności doświadczeń,
- fantazji i własnych światów,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- przebywania w ramach swoich możliwości tam, gdzie chce,
- wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji i preferencjom,
- otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
- zdrowego żywienia,
- do jedzenia jako przeżycia zmysłowego; odprężenia i spokoju podczas spożywania posiłków,
- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawa do nauki regulowania własnych potrzeb,

e) Przy respektowaniu tych praw należy przyzwyczajać dzieci do:

- aktywności, twórczości, eksperymentowania,
- samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
- zaradności wobec sytuacji problemowych,
- działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
- poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
- tolerancji, otwartości wobec innych,
- bycia z innymi i dla innych pomocnym,
- przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu – własnego i innych;

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 21

 1. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)      przestrzeganie niniejszego Statutu,

b)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

c)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

d)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

e)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu w formie ustnej lub pisemnej,

f)        niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

g) codzienne i systematyczne zaznaczanie obecności dziecka w przedszkolu w funkcjonującym w placówce systemie elektronicznym poprzez rejestrowanie godziny wejścia i wyjścia  za pomocą posiadanego indywidualnego czytnika .

h) w przypadku obecności dziecka  w przedszkolu, a  niezarejestrowanego w systemie elektronicznym,  przypisane mu będą godziny zgodnie z czasem pracy przedszkola.

 1. 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

a). rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola

b)  dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni w czasie przyprowadzania i odbierania odpowiedzialni są rodzice. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka:

c) upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko oraz wiek osoby odbierającej dziecko,

d ) jednorazowe upoważnienie winno zawierać dane określone jak wyżej i być potwierdzone telefonicznie przez rodzica,

e) osoba upoważniona winna okazać pisemną zgodę rodzica oraz dowód tożsamości,

f)  upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola

g) za bezpieczeństwo dzieci odbieranych na mocy upoważnienia przez osoby    niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice składający odpowiednią deklarację.

h) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

i)  oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola przez osoby upoważnione , rodzice podpisują własnoręcznym  podpisem. Upoważnienia nauczyciel przechowuje w dokumentacji grupy.

j)  w przypadku zgłoszenia się po dziecko osób nieupoważnionych lub będących w stanie nietrzeźwym, nauczyciel ma obowiązek nie wydania dziecka. Koszty przedłużonego pobytu dziecka w przedszkolu będą egzekwowane od rodziców lub prawnych opiekunów.

k )  w  przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

§ 22

 1. Rodzice i nauczyciele obowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci             z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających                                w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
  w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania                i rozwoju.

 1. 3. Rodzice mają prawo do:

a)      zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania                       i rozwoju w rozmowach indywidualnych z pełnym poszanowaniem praw zawartych                       w Konwencji o Prawach dziecka,

c)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,

e)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

§ 23

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

§ 24

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 25

 1. 1. Formami współpracy Przedszkola z rodzicami są:

a)      zebrania ogólne z rodzicami odbywające się co najmniej raz w roku lub zebrania rodziców danej grupy z Dyrektorem przedszkola;

b)      zebrania grupowe odbywające się co najmniej 2 razy w roku;

c)      konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne (według potrzeb i oczekiwań rodziców);

d)      kąciki dla rodziców - dostarczenie rodzicom wiadomości o życiu Przedszkola, zamieszczenie kalendarza imprez, ciekawych artykułów, zadań wychowawczo- dydaktycznych danego oddziału (zmiana raz w miesiącu),

e)      zajęcia otwarte odbywające się dwa razy w roku.

f)        popołudniowe spotkania z rodzicami ,

g)      organizowane imprezy, uroczystości, konkursy z udziałem dzieci i rodziców

h)      spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda).

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 26

1. W przedszkolu są zatrudnieni:

a)                  Dyrektor,

b)                   pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i liczby oddziałów,

c)                   pracownicy administracyjni i obsługowi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb Przedszkola:

1)  woźne oddziałowe

2)      pomoc nauczycielki

3)      kucharka

4)      pomoc kucharki

5)      intendent

6)      konserwator

7)      ogrodnik

8)      główny księgowy

2. Zadania pracowników przedszkola nie będących nauczycielami zawarte są w innych szczegółowych przydziałach czynności podpisanych przez nich i znajdujących się w ich aktach osobowych.

3. W przedszkolu może być doraźnie utworzone stanowisko zastępcy dyrektora w zakresie pełnienia jego obowiązków. Powołania i odwołania zastępcy dokonuje Dyrektor Wydziału Oświaty po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej oraz zgody Prezydenta Miasta Szczecina .

 1. Osoba zastępująca Dyrektora  wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez niego zakresem obowiązków . Powierzenie tych zadań odbywa się drogą zarządzenia dyrektora przedszkola i włączane jest do akt osobowych wskazanej / upoważnianej osoby.

5. Tryb zatrudnienia oraz wynagrodzenie poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

7. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy czynności

8.   Szczegółowe zadania pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.

9. Personel obsługi obowiązany jest do współpracy z nauczycielami grupy
w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.

§ 27

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)                  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z wybranym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)                  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
i zainteresowań,

c)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w Przedszkolu Publicznym Nr 65

d)  prowadzenie diagnozy pedagogicznej w grupie dzieci 5 i 6 letnich  oraz   przekazywanie wyników diagnozy rodzicom poprzez:

1)      przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

2)      pisemne przygotowanie i wydanie rodzicom do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dziecka 5- letniego, a do końca roku szkolnego 2011/ 2012 również dla dzieci 6- letnich

3)      pisemne przygotowanie i wydanie rodzicom/ prawnym opiekunom dwa razy w roku informacji o osiągniętych umiejętnościach dzieci

e)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

f) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu                     w przedszkolu o poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

g)  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

h)  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

i ) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska                     o estetykę pomieszczeń,

j )   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

k ) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

l ) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                       i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

ł )    realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,

n)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,
a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 28

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)      ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)      włączenia ich w działalność Przedszkola.

§ 29

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 30

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 31

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych  ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń stałych.

§ 32

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 33

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku likwidacji placówki cala dokumentacja przedszkola zostanie przekazana pod adres wskazany przez organ prowadzący.

§ 34

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 35

Rada Pedagogiczna jest organem upoważnionym do wprowadzania zmian
w statucie Przedszkola. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 36

Tryb wprowadzania zmian w statucie przedszkola:

1. Nowelizacje statutu Przedszkola wynikają z faktu:

a)  nowelizowania prawa powszechnego  i lokalnego

b) jeden z organów Przedszkola doszedł do wniosku, że dotychczas obowiązujące postanowienia statutu krępują jego działania lub utrudniają podejmowanie nowoczesnych decyzji

c)  stosowne zalecenia wydał organ kontrolny

d)      inne potrzeby

2. Procedura  stanowienia zmian w statucie obejmuje:

a) przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu statutu lub zmian
w statucie

b) uchwalenie zmian przez radę pedagogiczną  i wysłanie  uchwalonego statutu lub zmian w nim do organu prowadzącego.

c)  wysłanie przez uchwalonego statutu lub zmian w nim do kuratora oświaty .

3. Organy  kompetentne do opracowywania bądź ustalenia zmian w statucie:

a) rada pedagogiczna  /art.. 42 ust. 1 ustawy /

b) dyrektor Przedszkola

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą; rada szkoły; organ prowadzący; co najmniej 1/3 członków rady / art. 40 ust. /

§ 37

1. Traci moc statut uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 listopada    2011 roku

 1. Niniejszy statut wchodzi z dniem uchwalenia
 2. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 30  sierpnia  2012 roku.

Opracowanie tekstu ujednoliconego:

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 09 maja 2016 11:25
 


Valid XHTML and CSS.